top of page

Vespa Verhuur Lommel Algemene Voorwaarden

DISCLAIMER Webiste www.vespaverhuurlommel.be

Wij proberen de website zo up-to-date te houden. Mocht u toch informatie tegen komen die niet correct is, stellen wij het erg op prijs als u dat laat weten via mail. 

Vespa Verhuur Lommel acht zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt zijn door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet zoals storingen of onderbrekingen. 

Ook acht Vespa Verhuur Lommel zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolgen van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Vespa Verhuur Lommel via deze website. 

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reservering of verzoek om informatie, zullen alleen gebruikt worden in overeenstemming met onze privacyverklaring. 

Vespa Verhuur Lommel doet al het nodige om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Vespa Verhuur Lommel zal daartoe passende acties nemen. Echter kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door de gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van onrechtmatig gebruik van haar systeem door de derde partij. 

Vespa Verhuur Lommel heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten naar inhoud terug te vinden op deze website berusten bij Vespa Verhuur Lommel.

Alle soorten gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van ViaVespa, enkel en alleen voor zover anders beschreven in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Privacyverklaring

Jouw privacy is enorm belangrijk voor ons. Wanneer je beroep op ons doet, deel je ons immers vaak persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. 

De privacyverklaring is van toepassing op Vespa Verhuur Lommel met zetel te Luikersteenweg 599, 3920 Lommel, België en met ondernemingsnummer BE0777 305 144 op onze locaties en op de website http://www.vespaverhuurlommel.be , (hierna "Vespa Verhuur Lommel” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De gegevens die je ons meedeelt:

Wanneer je een Reservering bij ons plaatst, via e-mail dan wel op de website, vragen we je om ons jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en evt ondernemingsnummer mee te delen. Dit is noodzakelijk om ons onderling contract uit te voeren. (Namelijk, uw reservering verwerken.) alsook u eventueel te contacteren moesten wij zelf de afspraak niet kunnen nakomen.

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Opslag persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om diensten te leveren.

Recht van toegang en verbetering:

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met vespaverhuurlommel@hotmail.com

- Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Vespa Verhuur Lommel mogelijk over jou beschikt - Recht op rechtzetting, het vervolledigen of updaten van jouw persoonsgegevens
- Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
- Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

- Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je ons bezorgd hebt - Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Vespa Verhuur Lommel mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Vespa Verhuur lommel.

Je kan je ook niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichtingen

Vespa Verhuur Lommel heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als je vragen of over het gebruik van jouw gegevens of over de veiligheid van deze website, neem dan contact op met Vespa Verhuur Lommel via vespaverhuurlommel@hotmail.com

Klachten:

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: gegevensbeschermingsautoriteit.be).

bottom of page